เกี่ยวกับเรา

สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างพึงปรารถนา ซึ่งสิ่งดังกล่าวรวมถึงสุขภาวะทั้งทางกาย ใจ และสังคม โดยการมีสุขภาพที่ดีนั้นอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตนั้น คือสังคม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะสังคมถือเป็นปัจจัยสำคัญ หากเราอยู่ในสังคมที่ดี สภาวะแวดล้อมแจ่มใส คนในสังคมเป็นคนดี มีน้ำใจ ก็จะส่งผลไปถึงจิตใจ เมื่อจิตใจสดชื่น แจ่มใส ก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรง กระตือรือร้น ที่จะทำสิ่งดีๆและสิ่งใหม่นัั่นเอง

เมื่อสุขภาพดี ความงามก็ถือเป็นปัจจัยต่อมาที่มีส่วนสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิง ซึ่งต้องมีการบำรุงผิวหน้า ผิวกาย เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เหมือนดังคำสุภาษิตที่ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” ทั้งสุขภาพและความงามจึงเป็นของคู่กัน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็อาจจะไม่ครบองค์ประกอบที่จะนำไปสู่ความสมบูรณ์ที่แท้จริง