ท่องเที่ยวไปบนผืนป่ามรดกโลก ที่มีขนาดใหญ่สุดในไทย

ท่องเที่ยวไปบนผืนป่ามรดกโลก ที่มีขนาดใหญ่สุดในไทย

ท่องเที่ยวไปบนผืนป่ามรดกโลก ที่มีขนาดใหญ่สุดในไทย

            เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง (Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries) คือผืนฝ่าที่มีความยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยผืนป่าอนุรักษ์ ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4,017,087 ไร่ หรือ 6,000 ตารางกิโลเมตร

นอกจากนี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ส่งผลให้ผืนป่ายังคงมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์

เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่น

1.สถานที่ท่องเที่ยวในด้านวิวัฒนาการทางชีวภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบนิเวศ ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ 1.ภูมิภาคซุนเดอิก (Sundaic), 2.ภูมิภาคอินโด – เบอร์มิส (Indo – Burmese), 3.ภูมิภาคอินโด – ไชนิส (Indo – Chinese) และ4.ภูมิภาคไซโน – หิมาลายัน (Sino – Himalayan)

2.มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสุดพิเศษ โดยเฉพาะต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายของประเทศไทย และป่าไม้นานาชนิด ซึ่งประกอบไปด้วยเทือกเขา เนินเขา ไปจนถึงทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ด้วยลักษณะพิเศษทางธรรมชาติที่กล่าวมา จึงมีคุณค่าในด้านวิทยาศาสตร์และมีความงดงามที่หาได้ยากแห่งหนึ่งของโลก

3.เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์พันธุ์หายาก หรืออยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ที่อันตราย แต่ยังสามารถดำรงพันธุ์อยู่ได้ อีกทั้งยังเป็นระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความหลากหลายของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจอีกด้วย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของไทย

ด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่นหลายประการของ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง” รัฐบาลไทยจึงได้จัดทำรายงานถึงความสำคัญของป่าผืนนี้ขึ้นมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้พิจารณาประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เพื่อเชิดชูและช่วยกันดูแลรักษาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 9 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ณ ประเทศตูนีเซีย “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง” จึงได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการดังกล่าว ว่าเป็นสถานที่ธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกภูมิภาคเอเชียตะวันออกออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก